Page 4 - EFRAATON170
P. 4

³°¸³Ç½ ³±´ÅÉ »È Ç ½  

 ´¸´¸ÈȺºÁÁ ¾¾¸¸½½µµ³³»» ´Å´Å´Ç´Ç¶¶ÀÀÃÃȻȻ³ ° ²É²É¸³¶Ç¶¸¸½ÆÆÉ É³±»»´³³Å··É»» »¸¸ ȯ¯¼¼ Ç ¸ ¸³½³ÅÅ ôà ´Ç ÀÇÀ ¼ ¼ÁÁ

³³²²´°´°Á Á ¸½¸½ ¸     ¶Æ´» ɲ¶´¸½ ³³¿½¿½µµ³³°° ³ ³ÃÀÃÀ

È ³²ÈǶ± ²´³² ų¶Ç¶±²É¿´ ų¸¶°ÈÉ¿¸ °È½ ½  ¼ ¼ ¼ ¼À ¸À ¸ Ç¸Æ ÇÆ  û»Ã»» · ¶»·¶¸ Éǯô ÉÀ¿ ´»¯¯´²ÈÀÈÀ±±ºº  È ÇÈ Ç ¸ ¸¸¼ ¶¸·¼¶·Á½ Áɽ É°°°°ÈÈ

²¶²¯¶ ¯¼ ´¼Æ´½Æ°½ °» º»³º³ Éɽ½»»ÈÈ´´½½ ³³¸¸¿¿ÆÆ Éɸ¸´´´´¶¶ ··´³´³¸Ç¸Ç» »¼ ¼¸¶¸½¶´½½´³½³
                   ɸ»¸Á Çɸ° ³¸¿¶°  ¸´» ÉÈ´²Æ
             ´ÅÇ ¶´ÉÃ
                   ɸ»¸Á Çɸ° ³¸¿¶°  ¸´» ÉÈ´²Æ2
            ´ÅÇ ¶´ÉÃ

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 21
   1   2   3   4   5   6   7   8   9