Page 7 - EFRAATON179
P. 7

‫תתווששבבייגגווששעעצצייוון‪,‬ן‪,‬‬

        ‫קקננייוותתבבססוופפרר‬

 ‫עעווששייםםממההבבייתתבב‪QQuuiikk--‬‬

 ‫ווננההננייםםממממששללווחחממההייווםםללההייווםם!!‬

‫ממ‪00‬תת‪3‬נ‪3‬נ‪₪₪‬הה‬

 ‫ללקנקיינייההההרראאשושנונההששללככםם‬

    ‫קוקודדקוקופופןו‪:‬ן‪:‬‬

   ‫‪GGuusshh3300‬‬

      ‫ללממההככדדאיאיללההזזמימיןןבב‪??QQuuikik--‬‬

                            ‫ממששלולוחחממהיוהיוםםללהיוהיוםםגגםםבבשישישישי‬
                         ‫ממששלולוחיחיםםחיחנינםםל‪-‬ל‪ 300-‬י‪3‬ויוםםההרראאשושנויניםם‬
                          ‫מגמווגןווןמומוצצריריםםסוסופפררטטרייריים ום ואיאיכוכותייתייםם‬
                        ‫ממחיחירירים ום וממבבצצעיעיםםסוסופפרראאטטררקקטיטיבייבייםם‬
              ‫שישירורותתללקוקוחוחותתסוסופפררז זמיןמיןבבככללההאאממצצעיעיםםההדידגייגיטטליילייםם‬

‫מימיומשושהקהוקפוןפובןהבזהמזנמהנהמעמלע‪0‬ל‪| ₪| ₪30300‬תותקוףקלףמלימיומשו‪:‬ש‪| 2|82.28.21.2:1‬משמלושלחויחםיםחינחיםנלםמלצמטצרטפריפםיםחדחשדישםיבםלבבלדבבדהבזהמזנומנתותמעמלע‪0‬ל‪₪₪25205‬‬
‫משמלושלחוחמהמיוהיםולםהליוהיםובםהבזהמזנמהנהעדע‪0‬ד‪61:060:0‬ב‪1‬אבמאצמ"צש" ושעודע‪0‬ד‪80:080:0‬ב‪0‬שביששיי ושיבוהבתהאתםאלםזלמזינמוינתותחלוחנלוונתותהאהסאפסקפהקבהאבתארת|ר |השהירשוירתותפעפילעיל‬

                       ‫באבפארפתר‪ ,‬נת‪,‬וונוהודהנידנאיל‪,‬אל‪,‬אלאעלזער‪,‬זר‪,‬מגמדגלדלעוז‪,‬עוזכ‪,‬פכרפרעציעוןציווןרוארשא צשורציורםי‪.‬ם‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12