Page 6 - Gushpanka312
P. 6

‫מילים מכאן‬

      ‫ַל ְי ָלה סֹוד | לילי אברבוך וכסלר‬

                        ‫ֶ ּד ֶלת ַא ַחר ֶ ּד ֶלת‬
                     ‫ְּפ ִני ָמה ֶאל ַה ֲח ָש ִכים‪:‬‬
                  ‫ׁש ֹוָרׁ ִשים ִמ ְת ָאְר ִכים ָּב ֲא ָד ָמה‪,‬‬
           ‫ָנ ָחׁש ָּכס ּוף ַמ ֲח ִליק ל ֹו ִּב ְד ָמ ָמה ַעל ְּכ ִביׁש ָרטֹב‪,‬‬
       ‫ׁ ַש ְּבל ּו ִלים ְק ַט ְנ ַט ִּנים ִּכ ְפ ִני ָנה ְמ ַס ְּמ ִנים ַל ְּל ָב ָנה ׁ ֶש ָּתב ֹוא‪,‬‬
                 ‫ָה ֶא ֶבן ַה ָּקָרה ִמ ְת ַה ֶּפ ֶכת ִּבׁ ְש ָנ ָת ּה‪,‬‬
              ‫ִט ַּפת ַה ְּבדֹ ַלח ַעל ְק ֵצה ָהאֶֹרן ִמ ְז ַ ּד ֶהֶרת‪,‬‬
                 ‫ָהר ּו ַח ְמ ַס ֶּמֶרת ֶאת ְז ַנב ֶה ָחת ּול‪.‬‬
               ‫ְל ֶפ ַתע ֶזה ִנ ְטָרק ִּבי ְו ֵאי ִני ר ֹו ָאה ע ֹוד‬
                     ‫ַא ְך י ֹו ַד ַעת ֶזה ַמ ְמׁ ִשי ְך‪,‬‬

                          ‫ַל ְי ָלה ס ֹוד‪.‬‬

          ‫לילי אברבוך וכסלר‪ ,‬בת ‪ ,34‬גרה בתקוע‪ ,‬נשואה לאורי ואמא ל‪3-‬‬
                         ‫צילום‪Ihor Malytskyi on Unsplash :‬‬

                                  ‫‪ 6‬גּושפנקה‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11