Page 3 - Gush314
P. 3

‫פלפולויתמתוחבדחייחיסםותםתעלואמאכלדילתהלתמתובמהבהדנדפוימחההנדהסלסהיריותלרלתכית‪:‬תןוע‪:‬לשופזמזדשלייוכדיוורמלהמהמהלמתבוהבתרההבבדכרחידחהכיפולסגפהדותלסדםלויירילגתפנועפללןדכליוויוממןיורתאכודוממדמןלתתבודוהלתחריבחבדדיתחחשבמיימחחסיינהדותספוהסםכהוותתםתדלםהסעתתיתעיוע‪:‬מתרלומכויאמאזכפדכןודאיכדולודלשהההתלתההלתרבתתבמתרבמבדהכפהדוהדחפההוהפודהיסרגדידיהסהסדרלייייכריםורלרןולןככשייןןדוושראדדששממרמרתממההממההההההרשמ‬
‫לימודי תעודה בפסיכודרמה מנהלת‪ :‬זיוה ברכה גדרוןללימודי תעודה בפסיכודר‬
‫מנמהנלהלת‪:‬ת‪:‬זזייווהה בבררככהבהגחגדרדסוורןותן מכללת דוד ילין‬ ‫בחמסנוהלתת‪:‬מ זכילולהתברדכוהדגידלרהויןתוכנית כוללת‪:‬‬

                 ‫לימודי פסיכודרמה יישומית על פי גישות מתקדמות‬

‫מנהלת‪ :‬זיוה ברכה גדרוןפותחים את‬  ‫בפסיכותרפיה ההתייחסהותתיותכבניטיתפולכוקלבולצתת‪:‬י ובשילוב גישת רוטנברג‬

                 ‫מנהלת‪:‬בדזגישועהלברורחכההליאמגודדיםד ‪,‬פרהסוינןכופדרשמוהמיוירשוכמביותתעהל‪,‬פוייגיצישרותתמתתקקודומוהתבמערכות יחסים‪.‬‬

                     ‫בפסיכותרפיה ההתייחסותית בטיפול קבוצתי ובשילוב גישת רוטנברג‬

‫מתקדמותללימודי תעוד‬ ‫כוללת‪:‬‬    ‫עללרומח ההאדםפ‪,‬הנספישכוומורדכברותהמ‪ ,‬ויהצירבתגתיקווההשבתמותערכנכנווית י?תחסילכיםו‪.‬מולדילפתס‪:‬יכוהדרתמוה יכינשיומיתת‬                          ‫בדגש‬

           ‫על פי גישות‬
        ‫משום ש; "השינלוימנוהצרפסמיתוכוךדהרחומויההלויבממוגודייתיפשרסיכתומדנקרוומ?םה יבליפשחוסלימויכותםתערמלפיחפיהדגיהשהש"ותיתי‪-‬המחתסתוקותדיכמותניתבטתיפוכלוקלבולצתתי‪:‬ובשילוב גישת רוטנברג‬

‫וממשובשםדובמבגפםדבשמשש"סג;ופילאעכשש"םסוסוילחמוהעכתםדבזרושלליורוש;ייעתופתרשח"מליקרקופ;םיולהרהפהטההחד"מיו"יוהששלאהדהפמהיהד;ו‪-‬פפדינהשומרגאכו"המריה'םסיימתופיידרני‪,‬הישימגםיונכיהט'םסצשיו"והתתיקיונקפ‪,‬יוחיהנוידנצכיכלבשלווהביספרקרלפרםוחסהנודהצתג"מכאלשיבספרמיותרוהובםסשויייהותחמלתןכגכשישיממכתויתווןמ"ומימייהתות;וולךועתןכנלב‪,‬ימכרופתתושדמארישדמיו"יוווכהךטפנווקססנביוכרישובשרמחמרארומדחהיוםויוכהתפכטונלענסוידבוזואשוברמתתםיחמיוווליייגשתפבבואשמיהעיו"הואו‪,‬םוליענ;תתיכמשתקהיללובללוקאקשצההפרוי"בהיבם‪,‬עיסושמכיוקהתחפמופרווההאלט"רטוצהבלהיוםביצייודבזלסמ"מותהתיפיהרשפגוגייקצשתליבלעדיפיצובציכיחרסי;תשו‪-‬תופואקבידמקרפגגיוע;תםלשייתדכריפכומר"ירהביבטתהתרו"ריו‪:‬אוובמו"ששוותקרהשתדקיגששךומהדדשומפבתחוייגםי;רו‪:-‬פנושט'מצתהקםדהתלק"עששהרכת"ומישווורמהנקיייותמיודנלוירמבסניםהתהלישדצהכלבגםוביוקלווהשחט'צייתגק"ונלזתאילדאברוימצהנקלומיהיביוקנולו?חגה"כלכבאמעגהלובשבחידקוימיואזלםקתלררהובתהשו?יוצתותהלמג"עכאתכיטשבחינרלוןיכויגרמוםיהרבושימרובויןומתתחתורכלןכחתגחקיתעללכמממולויןעימןירדיתטסהכ‪,‬שלהועפתתתןחובדנמו"‪,‬חפתמיודשקמישיודומטביתפוווקס"ךםופשו‪-‬סקיסנרמחיבבויבושרארמברבארמגבם‪-‬תי"הדכםצנסבלענושמרןאלעס‪.‬יא"וגסשוו;ודגחשפו‪-‬וליגבםובאואסשיש"ג‪.‬בסצואבאםולינסוייששתיחמואהבוםליבנלנעכצנרםישיתהיבדבייזויישיבלייולש"צנורייא"רעטיבתותהקאיייתרששיל‪-‬ממקרקהופת;פםאט"ורטיקפהרפאהצטבהיחנח"סיולתרמ"ואהבידתהיעפשליהדפהיקהכקפפ;ו‪-‬רבפתצבוחאוובסששראכ"רהמלורשאידיבדיגמךמדעוידרח"יניהשרנכגםיקופהקדבדהטת'םציהו"תומתשיומאונקוב‪,‬םיויידנלישסהדכםלהבהגוילמוצךהדיוקח"זשילפרבוחנורמהולצנאמאג"צהכאהשדמדבדספייבורהלמהמבחומלסששויושהגמבחשחורלןכוגפאלשקידממםתויוסןשתוהתהיהיליתשצשויםכבולקוסטעינתןכישוםםבי‪,‬יפתותודדמממבםמאשמואתידוצעהווכחב"גךבקפםושממקסעל;מב"גיורליבויל;לרפארמודסשהלאהשהשבכ"הכטחואנבחשלשתעו""אסוססויאקירשסוובשרחמיודחהלחרתמתווווצפיתהעג;פבםהוש‪-‬םילבעאכדביםזוטדבזומואלינםרופלישניותלביישוחימיתש"ימליתיויעויב"עלוצבתוצנוהרןיתרהיתבשרתששל‪,‬ייהחלקשפקהרקקויקדפופה;קה‪-‬תע;לםםיד;וא"רטוהייררפאסההטטבההייחחס""שמלהיומואומו"ההה"תמ"רשפויוהבוהיקצשלגש"לבהדפבפוההדפדרפנצהבציינהחד;הו‪-‬יס;פיו‪-‬תפריגוואיבידתרגשיעהרט'םסתאכ"צי"ישבהשמ‪-‬אכר"ייתמכייקיפירמורנקייבתותפממ‪,‬דריוניויהדרש‪-‬אוובבנניוכיגםיושרבלתשגםהטטיד'םוסציויגוהךמדבהטקצ'תםצתייחי"ויינק"לפר‪,‬ןריתחייהנוויננקשדנ‪,‬כציהקדיהדכלביקגדכלשנהווהומישהכבקלבומספרילזורלופרוהחינוםקודדהסווצזסוסלפרםהתהגל"כאתינוצהחובמצלןספרויוורגשה"שכאיהבשסמשויתובוונפליואראבצההחמירלביהתןכבגסשיומשוינלביממתויולןתןחיחכרלןכגיגהייהשתיביוככתומלמחיוידמימעןתאןליקכמו‪",‬ייתיוופתתכותו?דלמתךמפוהיעלמעתןנוכיוטבשוו‪,‬קיךנפרופתויקסשדמםימראררבודמ‪-‬רוייבבישווורוארמתכךדהפתטונכקסחולטקכהכטעלנסירלעמויבואסובוריארמירמודשרובחרמסהחכוהכיהיבנוגותיפיתחלועבגפבאובאס"וויושובוורואדאיםדחיליבנטתתתתותוימיימששגתבילוש‪-‬לגבאיבנבלצפנמחהוריאצההשםברליניתב‪,‬העייבימשש‪,‬עיתיתייקה"שכבצססולקהאל"רטורןצנהרויהיאאלירהיבוביי‪,‬יידהלגוש‪-‬ממיבויהתהעכפלםפומא"וריקצטוסתבפו‪.‬היפאצפבציולייוחיצסלבלשמתמירוהתאבצייבדרפגתגביעותסנייקצתרביפיכייקצפביבלרירגחריגבתיעיתותסלוית"ריאוובאוביכדרשגיעלריפבשתדיתקגחוךומדבמכיתקפח"ו‪-‬וירויבתרתשוונשטתדאולתהקובדדךקוהמדשהבהתלומששדדומגיךרמד‪:‬ויתח"ודשימתסהקרםהתהלאקינצהששמהוהקומדודקהשויהתפדומשנלואמודהאבצומסםהמתלודיביקסולהםםסהתהוחיוצגהתהבויחתדהשימ‪,‬יאלנלקאבצנלכיאתו?אתצההלמעבימיוקהולטשביינחווליפגםחיחרהנוהבדבדימחתאלמקתתאלכקחקספערלו?תמוו?תלמהיעסלועריטסשטתהיינוהמויתםחוםיבישריר"ותיבותידתתיטהתככחתוקקעלש‪-‬ימונכמויימחכתשרמסבהיבההותיתחוווב"תחצס""רנןיבירידשדגיתד‪-‬טדיש‪-‬ויםכט‪-‬סנמח‪.‬שיבחובשרמשתב"ויצסבתפנ"ןסיייורדיית‪-‬תמ"גלם‪-‬סק‪.‬םהו‪,-‬ע‪.‬שכטקהבנלויובייו"פצבלקיצי‪-‬רטגגתליייתושתומבת‪:‬שתקשנויומתלוההתנבבקולגדימ?מעשתורת‪:‬תכורותזיטניחבלימלוידמיודםי‪,‬ם‪,‬ההתתננססוותתחוחוויוהיוהתועותדהע!ודה! בחסות מכ‬
‫מחדשהתוכניות מיועדות לקבוצות נשים ולקבוצות גבריםלימודים‪ ,‬הללייתמנמווסדדוייתםם‪,,‬חוההויתתנהנסוסוותתתעוחודחוויהו!יההו ותתעועדוהד!ה!‬
‫לחלום‬ ‫ההשמתלשומםותש;לל"סוהשבזייבעקקתטהו"ןדו‪-‬רמישיתקללהאישיגמןע‪,‬פוסימכושואםנמליששו"טיםהקחשואי;פ"בשגהינשישמנגוהצ'יייאנהוקהבוצבתרתינילומויחעתוסמהךוורתהשניובחתיוןואיביהסווהבמיפויסתקייכטרודמרקומםה‬ ‫לקרן‬      ‫הזוהר כמובא בתניא פרק ל"ד‬                            ‫משום ש;‬
                                                                                                                                                 ‫פרופ‬
                                                                                                    ‫"רורטצוניבלרגכווחןתלןדיפראלסויג יש*צריארהלתיתבובעבתכוונךדיהוהדסיתואצילמאקולטיכיתקרוה"ת‪-‬‬
‫שתושוםוכםשנ";*ליא"וסחוההדבזיותיעתתקוקהטהכמ"הנדיו‪-‬יפורוכימישעםית"תקדהכללמויזוהו"איתהכבשילרכגהרמין*כופע‪,‬ללפתמורותקסייבוקמהכטעלאושבימלובבאתוקוםלנ‪0‬תפםוירלנציביןשדרי‪9‬כנו"טאייי‪2‬מנהטהקפתצייח‪6‬תרואםדהו‪.‬יןקנםפ‪7‬אבשלשגתלוח"‪6‬ימנשדדתלשיפ‪3‬מול‪.‬הנצמתהשםומוא‪2‬הרמווהקבת‪5‬חכתתתילשהינ‪0‬ריהליובהמלוחקועלרילסהתמהובבבשכתייוויתשבזיאמכפבמתצילצתםןתננתוווד*יוןסרקוודתשהבבנהלירי‪l‬יית"ג‪i‬מןרתקח‪-.‬םוכבכטוו‪o‬כמזרןה‪c‬נייצימ‪.‬ווההוטם‪e‬ועתת‪r‬למישמתדהנ‪o‬הקמוההש‪k‬וכהילתו‪l‬תכהליילתהוםל‪o‬ייריןו"וכ‪:‬מו‪k‬מלמכאמניתמוו‪a‬נ‪*0‬ויחקצי*י‪h‬ולדםד‪7‬ותבדו‪.‬רקהיהוק‪7‬ייתתת‪w‬תברילת‪4‬צהםוןםוכו‪7w‬רהככחממהשוהפ‪8‬ננ‪w‬ותייןימימכובוהי‪:8‬וונצםש‪2‬עתתעתשת"תו‪5‬דושלדהכתקמוייןקזמות‪0‬יולוי"ויותכםיהבמתכםיררכובהוירומכילותמאילתתממויותקקלקתבשולקםצובלבערםאשוקבםורבבבוקבר‪l‬צל‪i‬ןשצתברייתו;‪.‬צנולחןוביי"ורהןסות‪o‬חמואהתומההבזות‪c‬ניצשפציעג‪.‬והשרודקנקשפצםבשק‪e‬רתטהשויואת"לר‪r‬ללששדפיחת"י;ו‪-‬םי‪o‬מתדדר"לרוםמהווורםי‪k‬שםיימ‪l‬טתצלשתוונקהווי‪0‬לבמ‪o‬ללקי‪2‬תלרלהחצ‪0‬גכאו‪k‬ב‪2‬שיו‪.‬השילווקר‪7‬חןבג‪a.‬מצבן‪3‬תבצלשיעלת|ן‪h,‬יפוודרויבי‪.‬ו"בפרןסייאראמתצויתכלסוו‪w‬תמושובוגמירגןאוצזפםשינתו‪w‬שבדלסהצרייילרשתגשאכ"רט‪w‬יישיונשל"התיביקתםפ"בחםללררואביע‪-‬ייפיפגבתמיווובושגךהםדדישםניהההאשמפדרסההיצוסבתיאאצהיעיכליהבואקחהדתתליטינסריי‪3‬וותתמחקעתויהסההו"יכתיתש‪-‬ינבשביתימודיםה‪,‬ליהמתונדיסוםתמחתווקיייהמויתםעבודחוה!צות היוצר ירושלים‬
   1   2   3   4   5   6   7   8