Page 10 - Gush328
P. 10

‫מברך ‪ -‬ראש מועצת גוש עציון‪ ,‬שלמה נאמן‬

          ‫מה נשתנה הפסח הזה?‬

‫הושקרברההלאלויקיוימממלנהעדודאזחתמעודנהוישפיהיו‪.‬חתיםית‪.‬ספאאןומהפלנהשבליותיקשהבהיוח"שמו‪.‬דהמידיםודתחנתפגונןוטיגבנםהויפהאוםדרהיכיךיבעהי‪.‬וולמההילליספמאכםתבותרחוו‪,‬והעואחחערההתותתרסןוגפדאחמרדדמבלסאו)וףויואשבצגשמושפזסויתתעתרתיהן‪.‬ויק‪,‬ילכאררשומתותא‪,‬חהההרתעיליברתההפיידחחקצג)םמכיא‪,‬ומולבילהבנעוליללשיופרחמתרנדכדאפאהךויתרתישימיפשליוייהותילםתתי‪.‬מהה‪,‬חננםאפנשוושטיעחיאסהפה(ובושבעלבל‪.‬םמבת‪,‬טולרתיהוטטולקרןוולקיסביחחאבהיבבסשתנתביילמםיד‪,‬עשלשלשעהשיהסטירהרמניפוולנזתבקתךנגמהורגילאישרן?יגטשחאןפ(ונמוו‪,‬יףמנלוכווהמחגהשאעתקעמיו‪3‬גהועוחרשמוריעעפובולדהכמאולכבץגלצוואחישלליזתלשפותצשתיפרמןלמיימיתויצםהעזכספתבלירחגוהרסכו‪.‬עוכהרלשןוילניחבגציאזחירתםרהוו‪,‬רםלהזנן‪,‬תהרצברדישומבןנגןעהושאמעימיטעכנרודוהנאילווכלוסילהשתוובממאסזת‪.‬במכזיבלזיקשיהההשהאזההתחהתבלא"להנהעמויא‪.‬יגמיביהייחנכלעיומליצנהזולומןמיםםיאחיואוןרהו‪,‬הרנחנהדהז‪.‬כםםיאדזו)‪.‬ףהצירכהכתהאלריהבאודבמהבםרשרהבי‪.‬נמוהלובבלולנזמעהיינדליצופגןףשאכמבתהאירגלזיהחסוראההדהתהךעימושאדברתחגחמולרנוקכלמתדלולתקאולשוההרהלקצהוימהררחלשהמזשמיאאדיווםרגאותהעלולהההגיתובאגווכפתכואתםשתבהנתתמכמהלבפמותהדראלאהל"וועעהואשההוינמוכולמאמנהידרעתקופקלבכשכוצכשעסיתלירראיועדוכחירםגווריכנךימלדמהרתיתעלוייתהיהם"מתרהר"ותםלהמםוההמלבה(שימגשהול‪.‬שתווההילאהטעפללבבולחקועתשכינלותהגלחתלשבצאלגהבופונגשייאןההווהוריבהששםתב‪.‬צלשחסגשניחמיתביודעדיורשנ‪,‬נאהטרווישלרושוהתתייובלבןקהתכם‪.‬חמלחאחליאי–ייעצוןיליצלרנבווהווכ‪.‬תתתי‬

    ‫חג ולחיכרולתבישתמיחשלרגואלש‪.‬עציון‬

         ‫ראש מועצתשגולמשהעשנצליאוכמןןם‪,‬‬

                                                                       ‫‪ 10‬גושארבע י"ג ניסן תשפ"א | ‪26.3.2021‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15