Page 13 - Gushpanka317
P. 13

‫צילוצםי‪:‬לו‪sh‬ם‪BadyBAabdbyaAsbobnasUonnspUlnassphla:‬‬            ‫הייחודי שלהם? מה משמח אותם? על מה הם‬                                                                                                                                                                                                                                          ‫שלוש ארבע ולעבודה‬

‫‪F.FBF-FB-eBaeFaeFlleolwlowFoFlolollwowerer‬ה‪B‬ר‪.‬עיהוןרעשיולןו שלו‬      ‫להאיימחודכיניםשללההםת?פמשהר?משהמשחאלאותםה?אעללה מהוהלהמוםת‬                                                                                                                                                                                                                         ‫וקוקקריקירייריושיררלווורשתאותרתבעתטולטיעיבופדהפווסס‬
‫פשפושטו וטנ ופנלפא‪:‬לאא‪:‬םאיםשימשקצמוקעצושעמסשקמרןסקארןתכאםתכם‬       ‫מלחאקרמיוכםניםהלמהרתאיפםשר?שההכשיאלוחתשהובאלהה הלועלומבודיתם‬                                                                                                                                                                                                                                  ‫מלי כהן בן יוסף‪,‬‬
‫ואותאםתחםוחשובישםביבםכיבווכןיוושןלו‪,‬שלתוו‪,‬כלתווכללקובללקהבזדלמהנזודתמנות‬                                                                                                                                                                                                                                                         ‫מנהמלליתכמהןשבאןבייוסאנף‪,‬וש במועצה‬
‫יי יחיוחדיודתילתהלכיהרכיארותאוומתוקרמוקברבואבמבצאעומצתעהויתצמהידוצתמדות‬  ‫במחקוקרםיםעבוהדמתרםאיהיםא השאהכפישרוחתשולבמהימולעשובעדציםמי‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                       ‫החבערבוהחתמדבענהרבוהתמדהילהחקדתמרהיושחקסמדורושפששננסלעשווטוושאבשצפבננלאערבבעשודטווהורשיבמצאיבתלבאתרבעדחהפהורםעבאמאיר‪,‬תקללביתהנקחהפרלםעבעלו?בר‪,‬קלוךיבהקהרולעל?בשתאהודךבהשוםאאתאבעהדשבשותחנםאאעמערסשבעותתחוובנןעקדוכרסעיתובעדלהיןקדוכןיהקפצדלהיבוןרהקפההרעבוהשוסרכוהירנעהשיאלוסמכסויהניאלמםתתה‪.‬ףסהתת‪.‬ףהם‬
‫אלאלבעבלעלתפתקיפדקיכדזהכ‪,‬זבה‪,‬סגבנוסןג׳ניוןם׳יבוחםיי׳ב‪,‬חוייל׳‪,‬צפוולתצפות‬  ‫לבהמרגקיוםש עמבושדמתעםותהייאם‪,‬האלפלשמורודתתלחמויממיוםשחעדצשמי‪,‬ם‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                     ‫המחהקמרחקמרבומסבסוסעסל ע‪0‬ל‪0 3‬א‪3‬לאףלאףיאשישמ‪-‬מ‪313-1‬מדמידניונותת‬
                                      ‫ורלקהרלגיאשחרממשכןמעתוגתימיוםל‪ ,,‬לתנלאמוידם ותשחוכמרי‪.‬ם חדשים‪,‬‬                                                                                                                                                                                                                      ‫והואוהומאעלמהעלנהתוןנתומןענמייעןנ‪:‬יין‪404%0%:‬מכומכחוחהעהבעובדודהה‬
‫מקמרקוברובמבימוימשוהשתהפקתיפדקיהדלכההללכהמעלשמהעושבהשיוחבשיח‬       ‫ורקאזלאמחהרעמוכןשיתםגמעוםל‪,‬כתלנאהישםאולשוכתר‪.‬האלו? בעבר‬                                                                                                                                                                                                                          ‫שוקלשוקללעזולבעזוהבשנההשנהאתאתהמהעמסעיסקיקהנוהנכוחכיחיאואו‬
                                     ‫ניהולאזקרמיהירעהושהייםה עכםטיכפלוסהעשלאלוסותלהםא‪-‬לומ?תבחעיבלירם‬
‫חוחפושפי ושיבולבתילתאימאצמעיצעיםעבםעלבהעלתפהקיתדפ‪.‬קליפד‪.‬רלטיפםרטים‬    ‫יוהמתיונששמהמתישוששסהחלמנשווסואההחלונדבווואשלודבםתרשללתלםתרםג‪,‬תוכלעםג‪,‬ובכעירקבעדיר‪,‬עדל‪,‬רםדלםההידההפויהמפררוהלמרירלרעיפנעבספנאבסיאעוהךיעומךלמלידהושידהתושתהוווולםילםןןלללילללי‪,‬ה‪,‬ההקהקהצצמהמוהוהיהיכגגייררככייסורסורייקקטננללעיךעחרךחירי‪,,‬יילפףליכףיכט‪:‬ולט‪:.‬ל‪.‬איראירממססבפספהבפפהמהומהטועטעשעופוהשסופוהסלרשלרקתרשלרקתניבלניםיסבלדםימוהההדמםההההלצסםהתביצוספעםתביומבפעדחעבחמנבידחועבוט‪-‬החףנילוק‪,‬וטדהףפתלק‪,‬דמהפאתמסלוהצאינתמסמהלואצינפקםחלמהפחואויחפקםירלדפחדוולרתיחעודייירודדרתאיםשעודתםדי‪,‬ע‪,‬תיואםשתיד‪,‬ע‪,‬ת‬            ‫מתכנמןתכשניןנוישינקוירייקרריהי‪.‬רה‪.‬‬
 ‫נונסופסיפםי‪:‬ם‪httphst:t/p/sw:/w/www.owr.-okrm-k.mco.cmom/b/:b‬‬                                                                                                                                                                                                                                                           ‫משבמרשבהרקוהרוקנורהונ וההיוצהייאציהאהלחללח״לת״תהבהיביאואו‬
                                             ‫ננמומוךךככדדייללההתתפפתתחח ווללההתתקקדדםם‪..‬‬                                                                                                                                                                                                                        ‫עובדעיוםבדירםבירםבילםעצלוערצוורל והלתהבותנבןונןעלעלהקהרקיריירירהה‬
‫מוזמומזנימםניםלמלצומאצואאתאתהשלהבשלהבבאהבבאקירבקיר‬            ‫בבעעווללםם ההעעבבוודדהה ההחחדדשש ממננההליליםם קרקירייריהרה‬                                                                                                                                                                                                                        ‫שלהשםל והלםשולאושלאואלתאעתצעמצם‪:‬מם‪:‬האהםאםהםהםאואהובהיביםם‬
‫הטהיטפיופסוסשלשכלם‪.‬כם‪.‬מכרמזיכרזכי״אכ״באאתבראתהרמועהצמהו‪:‬עצה‪:‬‬       ‫ששכוכוללללתתייוותתררממעיסוק אחחדדבבוו‪--‬זזממנינית‪,‬ת‪,‬ללאאתתמימדיד‬                                                                                                                                                                                                                      ‫את אמתה מהשהםשהעםושעיוםשי?ם?במבהמההםהםמתמעתניעינינייניםם‬
                                     ‫אאפיפילולו בבאאוותתוו תחום‪ .‬הססייפפוורר ההממקקצוצועיעישלשנלונו‬                                                                                                                                                                                                                      ‫באמבתא?מבת?מהבמההםהטםובטיוםבי?ם?מהמהמנימנעיעאואתוםת?ם?ממהה‬
         ‫‪wwwww.wba.bitaiistriasrealie.lci.oc.oil.il‬‬        ‫ללאאממססתתיייםם עעם הפנסיה אאללאא ככללהזהזמןמןשושואףאף‬                                                                                                                                                                                                                          ‫גורםגורלםהםלהלםרצלורתצולתקולםקוםבבובבקורק?ר?מהמוהוהעהרעךרך‬

                                     ‫ללההתתחחדדשש‪,,‬ללההייששאר רלוונטטייווללההתתאיאיםםאאתתעעצצמומו‬
                                              ‫אאלילניונווואאללההעעווללם המשתנהה‪..‬‬

                                     ‫אאזז אאםם גגםם אאתתםם בבההררההווררייםם עעלל קרקירייריהרה‬
                                     ‫ווממתתעעננייייננייםם בבששייננוויי ממססללוולל‪ ,,‬אאנניי ששממחחההללהכהיכריר‬
                                     ‫ללככםם ממייזזםם ממררתתקק ששלל חחבבררהה‪ ,,‬אואוררטטללששמלמץל‪:‬ץ‪:‬‬

         ‫‪6‬לב‪2‬צ‪6‬לגבי‪2-‬עצגלי‪8‬י‪-‬ער‪1‬אלי‪8‬ויר‪1‬אתוית‬           ‫מרמכרזכצזעציעריירםיםגוגוששעעציצויןוןו ותותוככניניתתממררחחבב ללתתעעססווקקהה ממצצייגיגיםם‪::‬‬

                                     ‫ַ ַללקקבּבּו ִעעניִִתתםיד‬
         ‫קקווררסס ללקק גג''עע‪5‬ללםםמפממגצצססשויוללםיביבסלסלדדננפפ כוששלל ערכת‬
          ‫לכקולג'לל עברסיכסתית‬
         ‫מלתקנהג!'ל בסיסית‬                    ‫‪5‬בחמודפגששניוםבמבר‬             ‫הקבלה מותנית בראיון‬
                                     ‫יבמיחםוידתפשרסנמוובבהמקבדרם‬  ‫הקשבילמיה למבותמניסתפרבהרמאיוקוןמות מוגבל‬
              ‫מתנה!‬                     ‫‪2553‬י‪9‬מי‪4‬ם‪9‬י‪4‬תפ‪5‬ר‪0‬סמו בהקדם‬
                                                    ‫שימליפלרבטימסםפורל ההמרקושממוהת‪:‬מותגבהיללה‬

                                     ‫לפרטים ולהרשמה‪ :‬תהילה ‪0549492553‬‬

  ‫גּושפנקה ‪13‬‬
‫גּושפנקה ‪13‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18