Page 15 - Gushpanka317
P. 15

‫מומועעצצההאאזוזורוירשוישבתובתובנביניםםל לגגבובלולםם‬
             ‫גגווששעעצצייווןןבבייתתייששרראאלליי‬
             ‫לגבולםקורס הנחיית קבוצות‬
             ‫בנים‬ ‫ושבו‬

                ‫אזורית‬ ‫מועצה‬
             ‫גוש עציון בית ישראלי‬

             ‫לנקושרוסתהגנוחישיתעצקיובןוצות‬
             ‫ממתתייל‪::‬נ‪25‬שמופגתשיגםובימשי רבעיעציי‪0‬ו‪:0‬ן‪16:30-20‬‬
             ‫ממתתמחחתייי‪:‬לי‪5‬ם‪:2‬מכפ"גחשיבםחבשיוומןי רתבישעפי"‪0‬ב‪163:.3101-.2201:0,‬‬
             ‫ממקקמוותםם‪:‬חימלויםע‪:‬צכת"גחובשחעשוצויןוןתשפ"ב‪3.11.21 ,‬‬
             ‫‪2255‬ממשקשותתתםת‪:‬פפוותמתועעעצללוותתת‪::‬גו‪0000‬ש‪3355‬ע‪₪₪‬ציון‬
             ‫ממוותתננ‪5‬הה‪2‬בבהמהצצגגשתתתתתותויפירורווקתק עלות‪₪ 3500 :‬‬

             ‫ההררמשושמתמנההה בבבהאצאגתתתררתוההיאראויינקנטטררננטט ששלל ההממוועעצצהה‬

                  ‫ללפפררהטרטיישםםמננוהוססבפפאייתםם‪:‬ר‪ill :‬ה‪..i‬א‪gg‬י‪r‬נ‪.oor‬ט‪.‬ר‪nn‬נ‪ioo‬ט‪ttzzi‬ש‪ee‬ל‪hh--‬ה‪ss‬מ‪u‬ו‪gu‬ע‪g‬צ@@ה‪moriittyy‬‬

             ‫ההקקוורלרספסרממקטקנינהםהתנתועעוסודדפהיהםמ‪:‬מט‪l‬ט‪i‬ע‪.‬עם‪g‬ם‪r‬ההי‪o‬י‪.‬חחי‪n‬יד‪o‬ד‪i‬הה‪tz‬לל‪e‬ללי‪-‬ימ‪h‬מוו‪s‬דדי‪u‬י‪g‬חחווץ@ץ‪ty‬שש‪i‬לל‪or‬אאוונני‪m‬יבבררססייטטתת אאריאל‬

             ‫הקורס מקנה תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל‬

‫ללללממוודד בבככללגגיליל‬ ‫קקווררססי מפ"ל‬

               ‫ממררככזז פפננאאיי ללתושבב‬

             ‫ששייטשטיתתטייתממיייבמומימקהמהרהממממתתהתחחסייחרלילוולטויתתםת‪///‬מממתתעתקרקקבדדידממתמווותתמתתקדצציי'מ'יקםקווננ‪/‬גגנמנתשישקיםדםמיםבובומקאקרדרבצבווצוותאתא‬
                ‫אבבונוגקקלרירתמממההדססוררבטרטייתםם תרעעבררובביתיתתאימדמיתשקדמיטאםי‪/‬צי'מת(גקבדרימיםם‪/‬נמשיאםד)‬

               ‫אאננגגללייתת ממדדוטונביבררסתתשולחתןתררבבווהתתכאראיוידתדיעשם העטולאיםציה'די(גיגטבלריים‪/‬נשים)‬
                    ‫טטננייסס ששווללחחןן ההככררוותת עם העולם הדיגיטלי‬

              ‫פרטים והרשמה באתר המתנ"ס או בטלפון ‪ /‬וואטסאפ ‪02-9937999‬‬

             ‫פפררטטייםם ווההררששממהה בבאאתתרר ההממתתננ""סס אאוו בטלפון ‪ /‬וואטסאפ ‪02-9937999‬‬

  ‫גּושפנקה ‪15‬‬

‫גּושפנקה ‪15‬‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20