Page 27 - Gushpanka317
P. 27

‫גוש ארבע‬    ‫למועצה אזורית גוש עציון דרוש‪/‬ה‬

    ‫מנהל‪/‬ת שירותים‬
      ‫דיגיטליים‬

    ‫העסקה באמצעות חוזה התקשרות לשנה (מיקור חוץ)‬
                       ‫עם אופציה להארכה‬

    ‫⋅ נסיון בהובלה של ביצוע פרויקטים רחבי היקף וחוצה ארגון בתחום השירותים‬
                                 ‫הדיגיטליים‬

    ‫⋅ פיתוח ועיצוב שירותים ומענים דיגיטליים לטובת התושבים ועבודת הרשות‬
              ‫⋅ ניהול מערך התוכן והידע הארגוני המוסב לדיגיטל‬
                        ‫⋅ קידום ופיתוח תחום ה‪Gis-‬‬
                       ‫⋅ השכלה אקדמאית רלוונטית‬

          ‫⋅ היכרות נרחבת עם המגמות והיישומים בעולם הדיגיטלי‬

                  ‫יש להגיש לדוא"ל‪maliby@gush-etzion.org.il :‬‬
          ‫קורות חיים ‪ 3 +‬פרטים של ממליצים‪ ,‬או מכתבי המלצה ‪ +‬מסמכים המעידים על הנסיון המקצועי‬

                           ‫עד לתאריך ‪22.10.2021‬‬

  ‫הודעה בדבר הקצאת קרקעות ללא תמורה‬               ‫הודעה בדבר הקצאת קרקעות ללא תמורה‬
  ‫ברח' מתתיהו הכהן מס' ‪ 40‬מגרש ‪1104‬‬
                                  ‫וועדת ההקצאות שליד המועצה המקומית אפרת מפרסמת בזאת‬
   ‫וועדת ההקצאות שליד המועצה המקומית אפרת מפרסמת בזאת‬      ‫את פרטי הקרקעות והבקשות שהוגשו לוועדת ההקצאות לצורך‬
   ‫את פרטי הקרקעות והבקשות שהוגשו לוועדת ההקצאות לצורך‬
                                                          ‫הקצאת קרקע‪.‬‬
                           ‫הקצאת קרקע‪.‬‬ ‫ההקצאה היא למגרש מס' ‪ 3602‬לתב"ע ‪ 410/5‬ברח' רח' העומר‬
   ‫הודעה זו הינה בדבר הקצאה של מגרש מס' ‪ 1104‬לתב"ע‬       ‫‪ 9‬או הקציר ‪ 4‬בדגן באפרת למגרש זה‪ ,‬הוגשה בקשה להקצאה‬
   ‫‪ 410/5/4‬ברח' מתתיהו הכהן ‪ 40‬בזית באפרת‪ .‬עבור בנית בי"כ‬    ‫ע"י עמותת "ראשית דגנך" למטרת בנית בית כנסת בשכונת‬
   ‫שהוגשה ע"י עמותת ""שירת דוד" למטרת בנית בית כנסת‪ .‬וועדת‬   ‫הדגן‪ .‬וועדת ההקצאות מפרסמת בזאת את דבר הבקשה להקצאה‬
   ‫ההקצאות מפרסמת בזאת את דבר המלצתה לאישור הבקשה‬
                                                     ‫לעמותת "ראשית דגנך"‪.‬‬
                    ‫להקצאה לעמותת "שירת דוד"‪.‬‬  ‫כל הרואה עצמו נפגע מהבקשות להקצאה שהוגשו יכול להגיש‬
   ‫כל הרואה עצמו נפגע מהבקשות להקצאה שהוגשו יכול להגיש‬     ‫התנגדות‪ .‬התנגדות מנומקת בכתב אפשר להגיש תוך ‪ 45‬יום‬
   ‫התנגדות‪ ,‬מנומקת בכתב תוך ‪ 45‬יום מפרסום הועדה זו למשרדי‬    ‫מפרסוםהודעהזולמשרדיעפרהגפןבמייל‪.ofra@efrat.muni.il‬‬
   ‫מחלקת הנדסה לידי עפרה גפן במייל ‪.ofra@efrat.muni.il‬‬     ‫עד לתאריך ‪( 28.11.2021‬כ"ד כסלו תשפ"ב) בימים א‪-‬ה בין‬
   ‫עד לתאריך ‪( 28/11/2021‬כ"ד כסלו תשפ"ב) בימים א‪-‬ה בין‬
                                       ‫השעות ‪ .8:30-15:30‬טלפון לבירורים ‪.02-9939360 -‬‬
        ‫השעות ‪ .8:30-15:30‬טלפון לבירורים ‪.02-9939360 -‬‬
                                  ‫בברכה‪,‬‬
    ‫בברכה‪,‬‬                           ‫עודד רביבי‬
    ‫עודד רביבי‬                         ‫ראש המועצה אפרת‬
    ‫ראש המועצה אפרת‬

‫גּושפנקה ‪27‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32