Page 12 - Gushpanka324
P. 12

‫ראשים מדברים‬

‫זאזתא‪.‬ת‪.‬למלשמל‪,‬שלה‪,‬ציהעצויעלושולחשחוחמחעטמעעטם הענםהגהנלהפגנילפני‬    ‫יויותתר‪,‬ר‪,‬חוחוממללתת ייוותתרר‪ ,,‬קקששוובבהה ייוותתרר ללאאחחר‪.‬ר‪ .‬ממעבערבר‬    ‫עעצוצוררראבשיבםצ מצדדברידם‬
‫שעשועלוילםיםלרלכרבכבכדיכדלישלמושעמואעת אהתמבהטמאבטשאלו שלו‬        ‫ללצצדד ההמומוססררי‪,‬י‪ ,‬ייששננוו גגםם ההפפןן ההממעעששי‪:‬י‪ :‬ההממדידנינהה‬
‫ולותלהתוהתועתלעקלנקקננו‪.‬קנעו‪.‬לעהלנההג‪,‬נהמג‪,‬צידמו‪,‬צילדוק‪,‬בללקאבתלזהאת זה‬ ‫ללעועוללםם ללאא תתצצללייחח ללסספפקק תתחחבבווררהה ציציבובוריריתת‬           ‫שלמה נאמן‪ ,‬ראש המועצה‬
                                     ‫בבפפריריפפריריהה בבררממתת ששירות ויעעייללוותת ככמומו בבעעריריםם‬
          ‫באבהאבההבוהבוהבבנההבנוהל ואללאהעללהבע‪.‬לב‪.‬‬                                            ‫כמו ששכלמעמטהכנלאאמחןד‪,‬זורכרא אשיפההמהויהעצברהצח רבין‬
                                     ‫ההממררכזכיזויות‪.‬ת‪.‬זזההננככווןן בבכל מקום בבעעווללםםוזוזההננכוכןוןגגםם‬
‫מרמצרחצחשלושלשותשהתנעהרניעםרילםמדלנומדדנווקדאוואקחאדואת‪,‬חדות‪,‬‬                                           ‫וכל כאמורישקכאמיעיטודכעל איחפדהזוהכירהאיכפשהקנהידיה נבורצה‪,‬ח גרםבין‬
                                     ‫ככאןא‪.‬ן‪.‬ללכןכןההססתתממככוותת על טרמפפייםםאאייננההדדבבררפפסוסלו‪.‬ל‪.‬‬     ‫אנחנווכלזואכמריריםקאאיייפוהדעהיאיינפוה כהישהשכמשעקנונדישננומרצה‪,‬אוגם‬
‫ערעברובתותהדהדידתדי ותסיוסעיועאחדאחלדשניל;שנלי;מדנלומדאנות את‬                                           ‫גופותאנחשנולו זשוכתריהםנעארייפםה‪ :‬גהייילנ‪-‬ועדכשששאמעענר‪,‬ו נשפנתמלציאו‬
                                     ‫ללכןכן אאננחחננו‪,‬ו‪ ,‬ככההורים‪ ,‬כנעעררייםם ווננעערורות‪,‬ת‪ ,‬ללאא‬       ‫פרנקגולפוואתיילשליופשרתח ההינ"עד‪.‬ריהם‪:‬מדגיינלה‪-‬עכודלהשאעעצר‪,‬רהנפאתתלי‬
‫החהשחישביובתותשלשליציירצתירתמרחמברחחבייםחיימםשותמפשיום‪,‬תפים‪,‬‬       ‫צרציריכיכיםםללההייממננעע ממננססייעעהה בבטטררממפפייםם‪,,‬אאללאאללללמומדוד‬  ‫נשימפתרנהקבלמואשיךיל‪8‬י‪1‬פירמחיהםי"אד‪.‬רוהכימדםינוהמוכרולטיה עעצצרביהם‪,‬את‬
‫שבשובוכוכלונולנחוייחםייכםאכחיאם‪.‬חיעם‪.‬רכעירםכיאלםואנילותןנילתרןאולתראות‬  ‫כיכיצצדד ללננצצלל אאתת ההככלליי ההממררככזזיי ווההחחשושובב הזהזהה‬     ‫מלאינשתיפמיתלהותב וממשתךח‪18,‬ויהמיידםיעאהרוכעילם ומומותרםטיאיעחצדביהם‪,‬‬
‫בכבלכלמקמוקם‪,‬ו ום‪,‬כןו‪,‬כגן‪,‬םגעםלעהלכבהיכש‪.‬ביהשו‪.‬שיהוטושיידט‪,‬ועיצד‪,‬רועצרו‬ ‫בבבבטטחחה‪.‬ה‪.‬בבעעבברר ההייוו ייווזזממוותת ווטטייפפייםם ככייצצדדללעעשושותת‬ ‫את הכואמשללתינאוחהכיושבלהיתנאתוחפביקבהללושאתולתבקראלושותוימלמרתיא‪.‬ותשחי‪,‬מהי‪.‬ותשהפהידתתיפחעתהלחאעלחלארחמרומכתןמםכןקאויקמוחםמדהם‬
                                                                          ‫אותיאואזת‪,‬יואכז‪,‬שואכנישאנזניכרנזכבור ‪-‬בוה‪-‬ואהומאקוממקוםמםאואתויתיגםגם‬
      ‫לטלרטמרפמיפסיטסיםט‪,‬יםס‪,‬עוסבעזוהביזרוהיתרוובתתובבונתהב‪.‬ונה‪.‬‬                                       ‫היום‪.‬היובםמ‪.‬קובםמקלודםבלרדבערל עהלאוהיאבו‪,‬ינבי‪,‬סנויסלומלצומצאואכיכצידצד‬
                                                                          ‫להאלשיהםאשיאםת אהתקוהרבקןו‪,‬רבכן‪,‬איכלאוילושאשםאםהייהניוינוכוכלונולנו‬
                                                                          ‫מתניימדתיניםידביאםו בטואבווטוסיבוםסילםא להאיההיטהרוטררורערעברי‪.‬בי‪.‬אבאלבל‬
                                                                          ‫מלבדמלהבבדעיההבעיההבסהיבסיסיתסיבתהלבךה‪-‬לרךו‪-‬חרוזחה‪,‬זהי‪,‬שישכאכןאן‬

                                                                                          ‫בעיהבנעויסהפנות‪.‬ספת‪.‬‬

                                                                          ‫לקחלתקחמיתשמהיושהטורמטפרמזפו זועודעודרדךרךשאשנאחננוח‪,‬נו‪,‬‬

                                                                          ‫החברההחבהריהשהריאשלריאתליבתכלבלכלולהפורהיפפריריפאריליאלתיתבפברפטר‪,‬ט‪,‬‬

                                                                          ‫מיישממייתשעמרתכיעםרכניעםלניעםליכםמוכהמוכנהסכנתסאתוראוחריחםיוםחוסחד‪.‬סד‪.‬‬
                                                                          ‫אלו אעלרוכיעםרכיהםמאהפמייאניפיםיניאםתאהתאזהוארזוברובואנואנוחייחיםי‪.‬ם‪.‬‬
                                                                          ‫אנחנואנרחונוצירםוצישםהנושההגנוההגזההזיהמ ישימך‪,‬שיך‪,‬הןהןמצמדצדנונתוןתן‬
                                                                          ‫החסדהחוסהןד ומהצןדמהצדמקהבמל‪,‬קבכלי‪ ,‬כהיואהויואציורצחרבחרבהרהטוטבוהבה‬

              ‫ממתנתנ""ססגגוושש עעצצייווןן‬
                ‫ממחחככהה ללךך‪........‬‬

          ‫למתנ"ס גוש עציון‬
         ‫דלרמותשינ"ם‪:‬ס גוש עציון‬

           ‫	דרוחששיבם‪/:‬ת שכר‬
          ‫		 מחנשהלבנ‪//‬יתתשכר‬
      ‫		 ממננההלל‪/‬נת‪/‬יאתגף תרבות‬
     ‫		 ממננההלל‪/‬קיתדואםגנוףעתררבות‬
       ‫	 מנהל קידום נוער‬

 ‫פירוט המשרות באתר המתנ"ס ‪ /‬מדור דרושים‬

‫פירוט המשרות באתר המתנ"ס ‪ /‬מדור דרושים‬

                                     ‫גיליון ‪ | 324#‬י״א בסיוון תשפ״ב | ‪10.6.2022‬‬                       ‫‪ 12‬גּושפנקה‬
                                     ‫גיליון ‪ | 324#‬י״א בסיוון תשפ״ב | ‪10.6.2022‬‬                         ‫‪ 12‬גּושפנקה‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17