Page 2 - Gushpanka324
P. 2

‫מגזין‪ :‬ממגגזזייןן‪ ::‬מגזין‪:‬‬

            ‫עמוד עעממוודד עמוד‬  ‫עמוד עעממוודד עמודתוכתןוכתןוכן‬

          ‫‪2222 22‬‬         ‫‪2020 20‬‬
‫העהניעיהנניעייננםייינםיעוזם ועעהווזזדורועההוזדדרורהדר פרי פפעררמיילפעעםרממיללעםםמלם‬
‫ילדי הגניייםללדבדיגיוההשגגנניעיםיצםילובןדבגיגוושהשגנעיעצםצייווןןבגוש עציוןלבו ללשןבבוו לששןןבושן‬
‫י‪2‬״‪2‬א‪ 0‬יב‪2‬י‪2.2‬״״ס‪262‬יא‪.‬או‪00‬ו‪0‬ןב‪2‬בי‪.2.12‬״סס|‪6‬תי‪62‬י‪.‬וא‪.‬ו‪0‬ווש‪0‬ן‪#0‬ןב‪12‬פ‪4.1‬ס|״ת|ת‪6‬י‪.2‬וב‪3‬ושש‪#0#‬ןפ‪1‬פ‪44‬״״|ת‪22‬בב‪33‬ש‪#‬פ‪4‬בשי״מק‪2‬וונבר‪3‬הבששנבישבימשיוםמקמוקרווונלרנתרהאהבעבחוששזשרשנניובמישימרוגםוםמרקצארוולנתל"חרתןאהאעהבעחוחנוזרשזשרענויומרגרגיוםצארצאוםו"חל"תחןןאהעהנחונזרעעורירגיצאםלםבוו"חרןמכהדינהעםרשיחפלבםלובלקוררלמכמכדאדיוהיהםתםששחפחפללקבולקלררלמכאאדויוהתםתשחפלקרלאות‬

                      ‫מדוריםמ‪:‬מדדווררייםם‪::‬מדורים‪:‬‬

‫‪16 1166 1164 1144 1412 1122 1210 1100 10 9 99 49 44 4‬‬

‫מילים ממכמייאלןלייםםגממוככמשיאאןלןעיצםיגוגומןוכשששאןלעעיצצייוגוןון‪,3‬שש‪4‬ללעיילציעובן‪3‬ו‪,,3‬דש‪44‬הליללעעקבבו‪3‬רו‪,‬ןדדה‪4‬האולרעקקברורןרןדאאהאוושרירםקררמןרדאאאבוששריריםםממרדדאבברשרייםםהמכדלבזריהםבההככללזזההבבהמכלט זעהלביוממטטעעללייוומט עליו‬

‫על להב הסכיןעעללללההבבההססכיכןיןעאלרילהבאלהדסדכין אאריריההאאללדדדד היהארפירהואאקלדטידביה!יהיההפפרורואאקאקטתיטיםביב!יקה!וילהטיפםרו?אאאקתתטיםםביק!וקוללטיטיםם??עצאותרםבצקודלטיםע?עצוצוררבבצצדדאיך נהעיצהורהובריצםדאיאיךטוךנבניהיהםיהיהוהתוהרורירילםםהאויטרוטךיונבניוביהםיםיוהיותנהתרוצררליחלוהםנוהוורטיתרויניונבוישםריואלנתיניצרצםחלוחנווהנותרתייניוששרראאלילנייצםםחונות ישראליים‬

‫מלי כהן בן יוסמףמליליככהןהןבןבןילוייוסמסוףףמרליפרכלהן בןליילוימסומוףררפפררללשלמלהי נמוארמןפרלששללממההננאאמןמן שלמה נשארמהןספראי ששררההסספפרראיאי שריהעקסבפרפאליג ייעעקקבבפפללגג יעקב פלג‬           ‫יוסי סוויד יויוסיסיסוסויוידד יוסי סוויד‬

‫‪28 2288 286 2266 2426 224423 242233 23 19 1199 19 18 1188 18‬‬

‫מחשב מממסחלחוששלבבמממסטסולחלוחושלנלובתמלטסטוואלחוחטנלנוותתלמלטהאואזחטוטינותתמשמלהלהאזנזווטייתתטשמשילהלפנזנוויקתהטטשיילפחפנינוקקצהוהמטחיחפחיניקצצווהגממוחחשחיפינצוגגקמווחששפפייננוושקגקמוושתפיפנווששקקוממווסתתפפווקשקוומוססת פוקוס‬

‫חרבת ברכות חחררבבתתבבררכוכותת חשרמבחתהבברבכוטןת ששממחחההבבבאביטןטךןשושממריחםהעבלאביאיךטשןךגרשושהומ?מריריםםעעלאלנאייששגךשגרורנשהואה?מ?ארויםתךעאלנאיניששגושנורנאהאפ?אעואוהתתךמךגואונןי שונאאאפפעאעוהרהתאמיךמגוסגוןוגןבינואתפועעערהרשאיאבמיסגוסוגתןיגביבוינונלותתוועעערששבאסיביפסתריתגייובבוביתונלולאתו ולעאשלסבסיפהיפרותיריויתובתותלאואוללאאללסהיהפויוריתותת או לא להיות‬

‫אלי בירנבאוםאאליליביבשירלנרנמבבהאואוהםוםרואבלייץשבישלרלנממבההאוהוהםורורובאיבילץיץנושרלמרהחמהיוםרואבאליילץינונוררררחחממימייםרםבאטליבנוולרורמיחממימיירםרתביברטוטבושבוללוומימימימירתיתבירורטושבשול ומימי תירוש‬ ‫אורן ספיר אואורןרןסספיפירר אורן ספיר‬

‫על הדרך >עעמללחהדהדדשרירךםך>>ממעסמחלחודהדלשדשי>ריםךכםנמ>מססמסלהלחונודלהלגש>וי>תכםכננ>מסס‪5‬סההלנ>ונהזלהגגהו>ותתשכינ>>רס‪55‬פה>רנ>יזהזדהגהותש>שיי>ר‪6‬ר‪5‬פ>פר>רכייפדזדרהה>אש>יל‪6‬ר‪6‬ד>ד>פכרבכיןפפדר‪0‬רה‪4‬אא>ל>ל‪6‬דדשד>דדבכבהןןפב‪0‬ר‪40‬ע‪4‬זא>ל>בןדששד‪0‬דד‪2‬הבהן>בב‪0‬נע‪4‬עזפזג>בבןשןיש‪00‬דם‪22‬ה>>>ב‪8‬ננעפז>פגגבשןשיי‪0‬םם‪88>>>2‬נ>פ>גשים > ‪> 8‬‬
                            ‫נרשמו לני נשנרוראשישןממוו>ללנ‪4‬ני‪2‬ישנשורואאישיןןמו>>ל‪44‬נ‪2‬י‪2‬שואין > ‪24‬‬

            ‫מוציאים לאור‪:‬מומוהציצחיאביאריםהםללאפואיורת‪:‬רו‪:‬מוהחהצחגיחובאברישרהםהעללצליפאויפוןיתר|ות‪:‬וחד‪.‬חהנגחוגובצשרפשוהעןעציליצויהפןוין|דת|והד‪.‬חד‪.‬נ‪3‬נג‪3‬וצ‪4‬צפש‪0‬ופןו‪9‬עןי|צייהוהטןודלד|הפוהדן‪3:3.‬נ‪4733‬צ‪084‬פ‪930‬ו‪91‬ן|‪|3‬י‪9‬טה‪9‬טול‪-‬לדפ‪2‬ופה‪0‬ןו‪:‬ן‪9993|3191330884773:3‬ט‪-9‬ל‪2-‬פ‪02‬ו‪0‬ן‪02-9931387 :‬‬

   ‫עורכת‪ :‬קרני אעועלורדרכדכת|‪:‬ת‪:‬עקיקרצרנוינבי‪:‬אאעלאולדהרדדרכדו|ןת|‪:‬עפיעקירצירוצונדבי‪:‬במ‪:‬ן‪,‬אאלאהסדהרטדרוןו|דןיפועפרירישצידיודבמפ‪:‬ןמ‪,‬טן‪,‬א|ססהטהרוטגודןהדיויהפו‪:‬רשיישידופפלמטן‪,‬טמ|י|סתהטהגזוגהקדהיהבו‪:‬הך‪| :‬שיושדולפולמטאימ"|יתלתהזגזהקהקמבבהעך‪:‬ךר||כשדותוד‪:‬לואמא"י"‪m‬לתל‪o‬זה‪c‬ה‪.‬קמ‪l‬מ‪i‬בעע‪a‬ךרר|ככ‪m‬תד‪g:‬תו‪:‬א@"‪m3m‬ל‪co1o2‬ה‪.lhc.‬מ‪ailis‬ע‪au‬ר‪mg‬כ‪gm‬ת‪gush123@gmgguauislsh.hc1o1223m3@@:g‬‬
‫מודעות פרסוםמ‪:‬ומודגודעועשותאתרפבפררעס‪,‬וסו‪9‬ם‪:‬ם‪9‬מ‪:‬ו‪0‬גוגד‪3‬ו‪3‬עשוש‪9‬אתא‪9‬ר‪-‬רבפ‪2‬בער‪,0‬ע‪,,‬סו‪9i9l‬ם‪0o09:.9‬ג‪c3‬ו‪433.3‬ש‪999‬א‪s-9h‬ר‪2-‬ב‪02u‬ע‪sh9h9|443.ic.3nco0fo9.oi.9li@l,,0,g‬ת‪-s‬ו‪u2u‬כ‪g‬ן‪@,g0‬ה‪.oi@l‬מ‪fo‬ו‪fo‬ד‪.nicn‬ע‪i‬ו|‪|4‬ת‪,h‬ת‪s‬ותוסכ‪u‬ןגכ‪g‬ןנוהנ@הןמ‪o,‬ומו‪f‬דאד‪n‬עמ‪i‬ועיו|תת‪,‬תו‪,‬תותסןסגכגנןוונ‪/‬ונהןנא‪,‬ןומ‪,‬ואחדאומעימקוייתות‪,‬ותןתסןגו‪-‬נו‪/‬ו‪/‬בנאןוא‪,‬וחחארוחיומקוייקתויתוותהןתתןןמ‪--‬ופב‪/‬רבאסואחםחרחריובוילוקתיבתודהתהןממ‪-‬פפרברסאסםחםרביבלולבתבדדהמפרסם בלבד‬

                                                                                                       ‫דברדהבערודרהבכרעותהרכעותרכת‬

          ‫בראיון עם נבבדריראהאייווןמןטעערםםונינבדהדירויהדאהיומתןמטטקעררצםווינביהדרהויודבהדיישתמתמטוקקרצצותוביברהרובדבילששתבממוחוקוררצרתותבאירךבללשבהבמגחחיוובר‪.‬רתאאייךךללהבהגגיחיובב‪.‬ר‪.‬איך להגיב‪.‬‬

‫"עוז וגאו"ן""עלעווזרזגוולגגאאושו""מןןו"נ"הלעלורזרגשגונלליגםאשושמ"למוןורנ"נצההלחרשגשנשנילילםוםששלמלתרורנצצהחחששנשלילוםוזששלאתתרתצחהמששליווזמזשאהאתתתשהלהנמומ‪,‬ששיליומבזמהחהאותרששלהלנאנוימ‪,‬ו‪,‬ךשלילבמבהחהגחויורברשלא‪-‬אנייו‪,‬ךגךםללבהאהגחלגיויברבמו‪-‬א‪-‬ליגגךםהםרלואהאעלגליבהממוצו‪-‬לרלוגףהםהררו–ואעעלההמצוצרלרווףףהר–ו–ע הצרוף –‬

‫הנערים‪ ,‬אהמהננרעעהרריינם‪,‬םד‪,‬יהא‪:‬אמהמרנ"רהעחהרשינבנםדנ‪,‬דיויהה‪:‬א‪:‬שמנ"ר"פחהגחוששבשנבנדנויו‪0‬ה‪:2‬ששננ"פפגחגוולששפבשנעו‪00‬ל‪22‬בשנמפדגולוילפקשפ‪,‬עעווב‪0‬לנל‪2‬חבביממשדדוויתלי‪,‬קפ‪,‬ק‪,‬בעובאבנולנחפחיבןימשכשודזוותהית‪,,‬ק‪,‬שבבנאבאצונולפחפיןיןחכשכזוזלהתה‪,‬גשדשבנינצאלצולליפאיןחתחכלזהלהאהגוגדשרדיניולצלללאיהאתחקתטהליהןאהאוגוארדריותוללהאהקתקטטיהיןןאואארתתולהקטין את‬

‫פעילים‪ .‬הייפפנעועייללבייהם‪.‬םל‪.‬םההיימיפנונועוחילבלביטההםל‪.‬לכםםשהירמימואנויוחחנלולבטטהמולככלםשנשוררמאואיינחנולוהטמחמווכלשלנשנוךורואהינאוהכהזחמחורוישולשנךתוךוושההלאאכהכזזחרארויויושבתךיתםוששהללשאלהכהנזאו‪.‬אורוייוכבביכתיםהםשזשלהשללנההנו‪.‬יוא‪.‬והיככבכלכיהאהםוזזרהשהךלהנכהיו‪.‬ילההכילכמלאיהאווזרהרךהצךיוכהנכילולהתיימלמייאוהרהצךצייוונכנולותתימי הציונות‬

‫המונים‪ ,‬מפהגהןממוונעניינםק‪,‬ם‪ ,‬משמפלפגהגןןבמוכעניענינקםנק‪,‬ורשמשאל‪,‬פלגןבצבכעכיעירננקנוגורדרושא‪,‬אלל‪ ,‬צבצעכעיררשנגאגונדדרוחולנאל‪,‬ו צמעמרשששאיאגנכנדחיוחנהנול‪:‬ו מהמממשעשיאדיכנרכייחהנה‪:‬וע‪:‬דהרמהמממגעשעםדידרכריכהע‪:‬שעדהדירהרומגגעדםםדמרעכוכשתעשהדהייבורועיגדנדיםמימעםעוכ‪,‬ותשתוהלביבופעעיעינדנימימיםע‪,‬םו‪,‬תווללבפפעיעמנמייםם‪ ,‬ולפעמים‬

‫ותפילה‪ .‬אוומתתרפנפיויללה‪.‬הל‪.‬הםאאוממתרשרנזפנויוהלהל‪.‬לחההשםםואבמשרשזנזלוההתלחפחהלששוםלובבשלזלהההתדתפמחפלעלשולולתב הןלההאדתדלמפמהעלעוולשתתנהתהןנןוהאאכדלולמהחהעולששיתננדתיתהניןנווםאככולוחבהחנוללישתינ‪.‬דדיתילניוםמםרכלוולבתבחננווהלתיכת‪..‬דל‪.‬ילילמבםמגררוללותלבתנוההתככ‪.‬ל‪.‬ל‪.‬לבכמביגגרלולרלתלקההככל‪.‬ל‪.‬ככבייגלררלקקהכל‪ .‬כי רק‬

          ‫ולבכות‪ ,‬אובוללבבככועותדת‪,‬י‪,‬ףאאבלובלעללבשוכעועתדדתי‪,‬יףףמאשללבהעולע‪.‬ששוועבתת‪-‬די‪0‬מף‪0‬מ‪:‬ש‪2‬שלההו‪.‬עו‪.‬שובכב‪-‬תכ‪00-‬ה‪0‬מ‪::0‬מ‪2‬שנ‪2‬הצו‪.‬חיםכבככ‪-‬כאה‪0‬הת‪0‬מ‪:‬מהנ‪2‬נצחצוחחישיםך‪.‬םככאאהתתמההנחחצווחשישך‪.‬םך‪.‬את החושך‪.‬‬

                      ‫לפנות בוקרללפעפננולויתנתובבולוגקקבררעלעהפענללויהינזתנוואבלתולג‪.‬גק"בברעבעהטעהולהריהזנזואשאתלת‪.‬ו‪.‬ג""בשבעבטאהטורורהברזעשאשלתלו‪.‬וע"שבשובאדאטרוהר‪,‬ברבעכעושלתלועבעבשתבוודאדמהר‪,‬הל‪,‬יבכעכוותלתבעבתבתודממלהל‪,‬ייכותבת מלי‬

‫קרני קקררנניי קרני‬             ‫כהן בן יוסכףכההןןשאבבןפן ישיוורססףלכףקהןשחשאתאבפןפשמישרוהרסאלףדלקםקחשחתהאתכפמל‪,‬משהרהאלאדמלדםעקםטחהתהכחכיל‪,‬למ‪,‬רוהלתלאמדמעאםעטחטהתחכחי‪-‬ילר‪,‬רווהתלתחמיארעאוחטחתתח‪-‬י‪-‬רוההתחחיירארווחתתת ‪ -‬החירות‬

                      ‫גיליון ‪ | 324#‬גיג״ילילאויןוןב‪#‬ס‪#‬י‪4‬ו‪4‬ו‪2‬ן‪332‬ת||שיגפ״יי״אלביאוןב|בסי‪#‬סוי‪42‬וןו‪22‬ן‪30‬ת‪2‬ת‪|.‬ש‪6‬ש‪.‬פי״פ‪0‬״״‪1‬באב |ב|ס‪2‬יו‪22‬ון‪2002‬ת‪6.2.‬ש‪.6.‬פ‪0‬״‪101‬ב | ‪10.6.2022‬‬         ‫גּוש‪22‬פנקהגּגוּושש‪2‬פפננקקההגּושפנקה‬
   1   2   3   4   5   6   7